SOLEXTRA

СВЕТОВНА ПАТЕНТНА НОВОСТ

Интелигентната рефлекторно усилена хибридна слънчева система за термопомпено подгряване на вода и климатизация е предназначена за подобряване на енергийната ефективност на климатични инсталации и хладилници. Главните й предимства са, че работи с допълнителна безплатна слънчева енергия, която се пренасочва към слънчевите й приемници с помощта на нескъпи акрилни огледала, покрити с микронен слой бляскав алуминий и се управлява оптимално в реално време чрез сензорна електроника. Бюджетни варианти могат да се изпълнявят само с част от предвиденото в изобретението. Официалното становище на патентното ведомство за световната новост на рефлекторно усилената термопомпена хибридна слънчева система може да изтеглите от ТУК  Основният обхват на търговската дейност с търговската марка СОЛЕКСТРА може да изтеглите от ТУК  тя напълво покрива четири области на дейност в съответните четири класа на търговската марка, както следва:

45. Управление на авторски и сродни права и индустриална собственост

9. Фотографски, кинематографски, оптични, теглилни /претеглящи/, измервателни, сигнални, контролни, животоспасяващи, учебни апарати и уреди, апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образи, записващи дискове, механизми за монетни апарати, касови апарати, сметачни машини, оборудване за обработка на данни и компютри, пожарогасители

11. Уреди за осветление, отопление, парогенериране, готвене, охлаждане, сушене, вентилация, водоснабдяване и за санитарни цели

42. Създаване, проектиране, алгоритмизиране на компютърен софтуер, проучване и оценка на технически проекти, програмиране и консултации по информационни технологии, инженерни услуги, инженерингови и реинженерингови услуги, услуги на дизайнерски бюра, услуги за трансфер на технологии, преобразуване / конвертиране / на данни в компютърни програми / не се отнасят за физическо преобразуване на данните/, проектиране на компютърни системи, копиране /презапис/ на компютърни програми, преобразуване /конвертиране/ на данни от физически на електромагнитен носител, създаване и поддържане на web site /място, страница в мрежата/ за други, поддържане на множество web site за нуждите на потребителите, инсталиране на компютърен софтуер

Търговската марка е публикувана в официалния регистър.

 Изобретател на световната патентна новост и собственик на "ноу-хау"-то за реализацията й и на търговската марка е Пламен Найденов

WORLD PATENT NOVELTY

A solar-assisted heat pump is  a machine that represents the integration of a heat pump and thermal solar panels in a single integrated system. Typically these two technologies are used separately (or only placing them in parallel) to produce hot water. In this system the solar thermal panel performs the function of the low temperature heat source and the heat produced is used to feed the heat pump's evaporator. The goal of this system is to get high COP and then produce energy in a more efficient and less expensive way.

It is possible to use any type of solar thermal panel (sheet and tubes, roll-bond, heat pipe, thermal plates) or hybrid (mono/polycrystalline, thin film) in combination with the heat pump. The use of a hybrid panel is preferable because it allows covering a part of the electricity demand of the heat pump and reduce the power consumption and consequently the variable costs of the system.

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by Plamen Naydenov - Inventor & patent applicant

 

The site is under reconstruction ...

Symptoma